Privacyverklaring

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Kara Care is een onderneming gericht op het begeleiden, alsmede het psychologisch ondersteunen van cliënten. Daarnaast gaat Kara Care Overeenkomsten van Opdracht aan met verschillende ondernemers met betrekking tot het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Kara Care gelden de volgende wettelijke kaders: 

  • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Kara Care kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kara Care en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Kara Care heeft verstrekt. Kara Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP adres. Daarnaast worden gegevens opgeslagen met betrekking tot: de datum van de consulten, een korte doch correcte omschrijving van de consulten.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht, doch kunnen de volgende gegevens uit uw dossier worden gedeeld: andere zorgverleners informeren, wanneer het traject is afgerond of bij verwijzing naar een andere zorgaanbieder/behandelaar, dit gebeurd alleen met expliciete toestemming.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Kara Care worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst alsmede voor boekhoudkundige doeleinden.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Kara Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 20 jaren worden bewaard (afgaande op de termijn die de WGBO op het bewaren van administratie stelt). Voor kinderen, onder de 18 jaren oud, vangt de termijn van 20 jaren aan vanaf de eerste kalenderdag dat zijn of haar 18de levensjaar aanvangt.

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Kara Care verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Kara Care kan uw persoonsgegevens verstrekken aan: Boekhouder Loes Hesemans Administratie & Coaching; voor het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Kara Care verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Kara Care kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Kara Care raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens

Kara Care gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Kara Care zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Kara Care beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Kara Care (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Kara Care honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Kara Care), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar: info@karacare.nl. Kara Care zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 9. Cookies

Kara Care maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kara Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Kara Care u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Kara Care uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

9.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Kara Care adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Kara Care te beïnvloeden.

9.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Kara Care gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytics diensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Kara Care verstrekt. Kara Care krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analytics dienst deze informatie aan derden verstrekken.

9.3 Tracking cookies 

Kara Care maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Kara Care naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Kara Care mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

9.4 Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

9.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

Artikel 10. Wijziging Privacyverklaring

Kara Care behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Kara Care worden gepubliceerd: www.karacare.nl.

Artikel 11. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Kara Care. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Kara Care, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 12. Contactgegevens Kara Care

Kara Care

Postbus 2187, 5001 CD Tilburg

KvK-nummer: 59336609

E-mail: info@karacare.nl / Website: www.karacare.nl